تاریخچه پردیس دانشگاه

 


از بحرارم تا دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

درجنوب و حوالی سبزه میدان فعلی شهر بابل ، دریاچه ای وجود داشت که آب آن از نهری موسوم به آقارود تامین می شد که سرچشمه­ آن بابل رود بوده  است.این دریاچه موسوم به دریاچه بحر ارم یا دزدکچال یا دزکچال{(دز = دژ = قلعه = تپه، (دزک = قلعه ودژ کوچک)، و (چال= چاله = گودال ) درجمع به معنی  " تپه ای درمیان آب "} بود که در وسط آن دریاچه، جزیره ای قرار داشت .

 

         میـرزا ابراهیـم نـامی در کتاب  سفـرنـامـه مـازنـدران و گیــلان از دریـاچـه بـابـل  و  عمـارت زیبـای وسـط آن  چنـین میگـویـد   آب این دریاچه از طریق آقـا رود (انشعابی از رود بـابــل) تامین شده  و بـه مصـرف زراعت نیز می رسد .  چنـد نـوع مـاهی در آن بـعمـل می آیـد کـه بـه اصطـلاح اهـالي شهـر بـه آنهـا  تــلاجی ،  چــکاب ،  تیـل خـس  و  اِسْپـک  گفتـه می شود(1). سطح دریاچه پوشیده ازگل نیلوفرآبی بودکه برگهای بسیاربزرگ وگل سفید معطری داشت. نیلوفرهای آبی چیده می شد ، خشک می گردید وبسته بنده شده به روسیه فرستاده می شد تا ازآن عطر تهیه شود، به نظر می آمد به اندازه مصرف دنیا ازآنها می توان عطر بدست آورد(2 ).

 

مشاهده کامل تاریخچه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

تصویر ثابت